سید علی صالحی

حوزه (های) آثار:
ادبیات
تاریخ
اقتصاد
علوم اجتماعی

عنوان مقاله: روشنفکر: ترس، سکوت و سازش، همین!

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 567
چکیده

عنوان مقاله: تکلم توفان در لهجه ی نسیم

حوزه (های) تخصصی: ترجمه تاریخ ادبیات جهان

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: ابونواس اهوازی ما (از اهواز تا قرناطه)

حوزه (های) تخصصی: شاعران

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: شعر گفتار پایان عصر شعر تکنوپاستورال را جشن گرفته است

حوزه (های) تخصصی: گفتگوها و گزارشها رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 385
چکیده

عنوان مقاله: مقاله: حافظه ی حجم و پاسخ به تهی بودگی (نامه سید علی صالحی به یدالله رؤیایی)

حوزه (های) تخصصی: شعر حجم و موج نو گرایشهای نو در شعر و داستان

تعداد نمایش: 544
چکیده

عنوان: گزارش شعر امروز ایران (1) (نگاهی به دستاوردها: 1377)

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: دفتر شعر: گزیده شعر کوتاه به انتخاب سید علی میر افضلی

حوزه (های) تخصصی: انواع ادبی

تعداد نمایش: 353
چکیده

عنوان مقاله: شعر آدم را به خاک سیاه می نشاند (گفت و گو با بنیان گذار جنبش شعر گفتار)

حوزه (های) تخصصی: گفتگوها و گزارشها

تعداد نمایش: 408
چکیده